Orsaker.

1. Mekanisk påverkan
Skada gjord av slag, stötar, sättningar , överbelastning, avskavning etc...

2. Karbonatisering av betong
Den vanligaste orsaken till försämrad betong är karbonatisering. Karbonatisering av betong uppkommer snabbast vid en relativ fuktighet mellan 40-75 %. Under denna nivå är det inte tillräckligt fuktigt och över denna nivå är penetrationen av koldioxid begränsad.
Koldioxid från atmosfären upplöses i fukt och bildar kolsyra vilken reducerar alkaliteten genom att omvandla kalciumhydroxid i cementen till kalciumkarbonat. När denna progressiva process når det inneslutna stålet, förstörs den rostskyddade filmen runt stålet. Korrosion uppkommer om det finns tillräckligt mycket vatten och syre i närhet av armeringsnätet.
Klicka på bilderna för att få upp en större bild på hur det kan se ut.


3. Kloridangrepp
Stålets passivisering i betong kan brytas ned av klorider. Kloridjoner kan penetrera betongen och bryta ned den skyddande filmen runt stålet. Följaktligen kan armering i betong som förorenats av klorider korrodera även om den omgivits med ett högalkaliskt skydd. Sannolikheten för korrosion ökar mängden klorider. Korrosion p.g.a klorider uppkommer bara om det inte finns tillräckligt mycket vatten och syre i näthet till armeringsjärnet.

4. Alkali-ballast reaktion
Portland cement innehåller alltid en viss mängd alkaliska ämnen. Dessa alkaliska ämnen kan reagera med dåligt kristalliserad silica som i fuktig miljö kan bilda ett alkaliskt gel med oidentifierbar mängd vattenmolekyler.
Eftersom gelen expanderar spricker betongen.5. Frost/tö cykler
Vatten expanderar i fruset tillstånd. Därigenom uppkommer frost sprängningar och sprickor i fuktig betong. Klicka på bilderna för att få upp en större bild på hur det kan se ut.
6. Kemiska angrepp

Upplösning - betongen bryts ned då det skapas lösliga reaktiva ämnen på betongens yta.
Inre expansion - betongen spricker och förstörs då det skapas reaktiva ämnen i betongen som expanderar.